BAHRAIN

    Arcapita Investment Management B.S.C.(c)

    P.O. Box 1357
    Manama
    Kingdom of Bahrain

    Telephone: +973 17 218333